KovMast, s.r.o.


[Úvodná stránka] | [Kontaktný formulár] | [Vytlačiť stránku]Verejné osvetlenie - financovanie projektov

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho financovanie v podmienkach rozpočtu samospráv.

Verejné osvetlenie miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie platí skrytou formou v podobe daní. Súčasne platí, že v zmysle ustanovení Zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je povinnosťou samospráv starať sa o verejné osvetlenie ako o majetok, pre ktorý je potrebné zabezpečiť celý rad činností, ako napríklad správu v súlade s platnými bezpečnostnými a technickými normami a predpismi, uskutočňovať jeho riadnu obnovu v záujme bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. Okrem toho je verejné osvetlenie významným prvkom pasívnej bezpečnosti obyvateľstva, bezpečnosti prepravy na obecných komunikáciách a v značnej miere vizitkou turistickej atraktívnosti mesta či obce. Keďže sa problematika obnovy a modernizácie sústav verejného osvetlenia dostala v priebehu ostatných - približne dvadsiatich - rokov na okraj problémov, s ktorými samosprávy každoročne zápasia pri prerozdeľovaní jednotlivých kapitol rozpočtu, stav sietí verejného osvetlenia väčšiny miest a obcí sa v súčasnom období nachádza vo veľmi zlom stave. Tento stav je jednoznačne zapríčinený nedostatkom disponibilných prostriedkov. Niektoré samosprávy sa snažia vyriešiť tento problém niektorými formami financovania, ako sú napríklad lízing alebo úver, čo má negatívny vplyv na ekonomiku samospráv a snaha šetriť na rozsahu rekonštrukcie má dosah aj na kvalitu samotnej rekonštrukcie. Z dôvodu zníženia prvotných nákladov na vykonanie projektu sú mestá a obce nútené pristúpiť pri rekonštrukcii na použitie technológií, ktoré sú na počiatku rekonštrukcie vnímané ako cenovo zaujímavé, avšak z hľadiska dlhodobého sú drahšími a nevýhodnejšími riešeniami. Takéto riešenia môžu v krátkom časovom úseku priviesť samosprávy späť k tomu istému stavu, v akom sa nachádzala sieť verejného osvetlenia pred rekonštrukciou.

Spoločnosť FIN.M.O.S a.s. (majetkovo prepojená so spoločnosťou KOVMAST s.r.o.), ponúka inovatívny produkt, ktorý sa osvedčil v krajinách EÚ a ktorý umožňuje samosprávam riešenie aktuálnych problémov s verejným osvetlením na odborne progresívnej úrovni. Tento produkt je systémom financovania, ktorý umožňuje uskutočňovať nielen nutné rekonštrukčné práce vo zvolenom rozsahu, ale aj povýšiť celkovú technickú úroveň sústavy verejného osvetlenia, jej vlastnosti a prevádzku na úroveň modernej služby obyvateľstvu.

Charakteristické vlastnosti systému:

 1. Nosným princípom nového spôsobu financovania je, spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. investuje finančné prostriedky do sieti verejného osvetlenia tým mestám a obciam, ktoré vstúpia do tejto spoločnosti ako akcionári, t.j. mestá, resp. obce nepotrebujú mať k dispozícii voľné finančné (investičné) prostriedky na realizáciu investičných zámerov, nakoľko tieto investuje samotná spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. Návratnosť investície sa realizuje vo forme prostriedkov, získaných zväčša z úspor na spotrebe elektrickej energie a bežnej prevádzky verejného osvetlenia. Samospráva nevstupuje do finančného rizika, nakoľko v čase etapy splácania zrekonštruovaná sieť verejného osvetlenia prináša prvé úspory, ktoré použije na splácanie nákladov, súvisiacich s projektom. Mesto alebo obec nepotrebuje vstupovať do zmluvných vzťahov s bankovými inštitúciami, takže sa nedeformuje rating dôležitý hlavne pre prípady uchádzania sa o finančné príspevky zo zdrojov EÚ.
 2. Investícia je okamžitá po podpísaní zmluvnej dokumentácie
 3. Investícia nezaťažuje rozpočet mesta
 4. Investícia neznižuje rating mesta, nakoľko mesto nie je úverovo zaťažené
 5. Mesto ušetri DPH v porovnaní s inými formami rekonštrukcie, ako i úroky, ktorými by bola zaťažená DPH v prípade úveru/lízingu
 6. Mesto sa stáva akcionárom spoločnosti FIN.M.O.S. a. s., ktorá významne zníži náklady na následnú prevádzku siete VO
 7. Vo výške zrealizovanej splátky získava mesto akcie spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. - mestu sa zvyšuje objem dlhodobého finančného majetku, čo posilňuje hodnotu majetku mesta
 8. Spoločnosť FIN.M.O.S. a. s., uskutočňuje centrálny nákup elektrickej energie pre svojich akcionárov ako jeden právnický subjekt, čo je cestou k dosiahnutiu nižšej nákupnej ceny silovej elektrickej energie, čo samostatné mesto nemôže dosiahnuť.
 9. Splátky za investíciu sú zväčša zo zmluvne garantovaných úspor a tieto (splátky) sú po celú dobu platnosti zmluvy nemenné
 10. Všetky práce v rámci investičného projektu investor sa zaväzuje vykonať prostredníctvom podnikateľských subjektov mesta/obce
 11. Spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. poisťuje na vlastné náklady sieť VO, čo významne prispeje k zníženiu rizika vzniku finančných škôd na majetku
 12. Náklady na prevádzku (údržbu) sú v priebehu roka nemenné a v prípade ich nečerpania, 50 % z nevyčerpaných prostriedkov sa vráti do rozpočtu mesta a 50 % z nevyčerpaných prostriedkov ostáva disponibilnými v rámci a. s.
 13. Mesto má možnosť vyriešiť touto formou aj vybudovanie nových svetelných bodov v čase platnosti zmluvy, t. j. môže ušetriť vlastné investičné prostriedky.
 14. Po ukončení platnosti zmluvného vzťahu, mesto má možnosť nadobudnúť vlastníctvo vybudovaného diela za zostatkovú účtovnú hodnotu.
 15. Spoločnosť je schopná realizovať investičný projekt v čo najväčšom rozsahu, čo zabezpečí maximálny ekonomický a estetický efekt.
 16. V rámci terénnych úprav po vykonanej rekonštrukcii káblových rozvodov je možné riešiť v rámci projektu aj úpravu chodníkov dlažbou, resp. iným povrchom.
 17. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedna o investíciu, ktorá nie je samosprávnou, celý projekt investície sa začína okamžite po súhlase samosprávneho zastupiteľstva vstúpiť do akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.

Podobný spôsob investície do siete VO je už realizovaný, príp. je v štádiu realizácie o.i. v mestách Hriňová, Krupina, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Rožňava, Leopoldov, Púchov, Liptovský Mikuláš, Vranov nad Topľou, Liptovský Ján atď.

Bližšie informácie najdete na http://www.finmos.sk


KOVMAST, s.r.o
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
Slovenská republika

tel.:
+421 903 252318
+421 903 431350
+421 903 252319

tel./fax.:
+421 2 44880814

web: http://www.kovmast.sk

e-mail: kovmast (zavináč) kovmast.sk